Ilmastonmuutoksen torjuminen sähköautojen latauslaitteilla - Miksi? Mitä? Ja miten?

by Päivi Linteri

(7 min lukeminen)

Latauslaitteita tarvitaan lisää – valmistautumisen voi aloittaa jo tänään


Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi juuri päättäjille suunnatun raportin siitä, millaisia vaikutuksia ilmaston lämpenemisen tavoitteen muuttamisesta kahdesta Celsius-asteesta puoleentoista Celsius-asteeseen olisi. Vaikutuksien arvioitiin olevan merkittäviä ja tavoiteltavia Maapallon kannalta. Karkeasti voidaan sanoa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset tuplaantuvat monien asioiden kohdalla, jos lämpötila nousee kaksi asetta puolentoista sijaan.

 

Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, maailman täytyisi olla täysin päästötön 2050 mennessä. Käytännössä siis nettopäästöt tulisi nollata eli ihmiskunta ei saisi tuottaa hiilidioksidia enempää kuin mitä metsät, meret ja maaperä pystyvät sitomaan.

 IMG_7530 2

Ensto Wallbox on kompakti ja älykäs laturi, joka voi ladata samanaikaisesti kahta sähköautoa.

Tavoite on kova. Tavoitteeseen pääsemiseksi esimerkiksi uusiutuvan sähkön kuten aurinko- ja tuulivoiman osuus nousisi yli 80% sähköntuotannosta maailmanlaajuisesti. Liikenteen puolella öljyn käytön pitäisi romahtaa nopeasti. Liikkumiseen liittyvät muutokset tarkoittavat helposti muutoksia myös tavallisten ihmisten tottumuksiin, esimerkiksi joukkoliikenteen merkitystä kasvattamalla tai panostamalla sähköisen lliikenteen kehittämiseen. Vaikka IPCC raportti olikin suunnattu päättäjille, toteaa se samaa. Tavalliset ihmiset voivat osaltaan vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen kiinnittämällä huomiota omiin asumis-, liikkumis- ja ravintotottumuksiinsa.

 

Sähköautonlataus osana rakennuksen energiatehokkuus –direktiiviä

Liikenteen nollapäästöisyyttä pyritään edistämään niin kansainvälisin kuin kansallisin toimenpitein. Euroopan Unionin ohjaustoimenpiteet CO2-päästöstandardeihin ohjaavat autonvalmistajia täyssähköautojen kehitys- ja tuotantoinvestointeihin tavoitteenaan tuoda niiden hintataso perinteisten polttomoottoriautojen tasolle 2025 mennessä. Suomessa, vuonna 2016 hallituksen hyväksymä energia- ja ilmastostrategia määrittelee ohjaustoimenpiteet, joilla vuonna 2030 teillä liikkuisi minimissään 250 000 sähöautoa, täyssähköautojen osuutta painottaen. Tuoreemmissa asiantuntijaraporteissa on esitetty suurempiakin tavoitteita, esimerkiksi Ilmastopaneelin mukaan Suomen teillä pitäisi 2030 mennessä olla jop 850 000 sähköautoa. Määräakaiset latausinfrastuktuurituet nähdään välttämättöminä riittävän latausverkoston saamiseksi, latauksen älykkyyttä ja erityisesti koti- ja työpaikkalatausta tulisi edistää. Latausinfrastuktuurin kasvattamiseen on puututtu myös EU:n tasolla uudistamalla rakennuksen energiatehokkuus –direktiiviä, jossa sähköinen liikkuvuus tuotiin osaksi kiinteistön energiatehokkuuden parantamista.

 

Rakennuksen energiatehokkus –direktiivin mukaan ei-asuinrakennukset tai niiden merkittävät uudistamiset, joissa on enemmän kuin kymmenen autopaikkaa vähintään yksi autopaikka tulee varustaa sähköautonlatauspisteellä ja joka viidennelle parkkipaikalle on tehtävä putkitus kaapelointeja varten helpottamaan myöhempiä sähköautonlatauspisteiden asennuksia. Asuinrakennuksien osalta direktiivi puolestaan määrää tekemään putkituksen jokaiselle parkkipaikalle yli kymmenen parkkipaikan alueilla. Direktiivi astuu voimaan 10.3.2020 tai 10.3.2021 jäsenvaltiosta riippuen.

 Wall_mounted_electric_car_charger_Ensto_Wallbox_in_use_for_EV_wall_charging

Direktiivi velvoittaa taloyhtiöitä ja yrityksiä hankkimaan latauslaitteet, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Edellä esitetyt seikat huomioiden on perusteltua olettaa sähköautojen ja niiden latausratkaisujen kysynnän kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi. Vaikka latauspisteiden lukumäärään parkkipaikalla puuttuvan direktiivin voimaantuloon on vielä aikaa, voivat esimerkiksi taloyhtiöt aloittaa valmistautumisen muutokseen jo tänään. Todennäköistä on, että useissa taloyhtiöissä on pian yksi tai useampi latauksesta kiinnostunut sähköautoilija.

 

Latauslaitteiden hankinta - Mikä avuksi suunnitteluun?

Sähköautonlatauksen sähkösuunnitelua ja asennuksen toteutusta ohjaavia standardeja on kuitenkin niukasti saatavilla, mikä voi hankaloittaa infrastruktuurin rakentamista. Tämän vuoksi sähkösuunnittelija on usein avainasemassa jo tarvekartoituksesta lähtien opastamaan mm. kiinteistöjen hankinnoista vastaavia maallikkoja tai muita suunnittelualoja. Toisaalta, aihepiiri voi olla uusi myös sähkösuunnittelijoille. Tätä silmällä pitäen Ensto ja Optiplan ovat yhdessä koonneet TATE12 –mallia noudattelevan oppaan sähköautojen latausjärjestelmien huomioimisesta kiinteistön sähkösuunnittelussa. Kattavan kuvan saamiseksi ohje on laajennettu huomioimaan toimenpiteet suunnittelullisista näkökohdista läpi koko toimintaprosessin. Vaikka opas on suunnattu sähkösuunnittelijoille, myös taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ja isännöitsijät voivat hyödyntää opasta lähtiessään keskustelemaan sähköautonlatauksen mahdollistamisesta.

 

Opas auttaa hahmottamaan tarvekartoitusvaiheen paremmin pohjustamalla tavallisen ja älykkään latauksen väliset eroavaisuudet etuineen.  Eri vaiheet erotellaan uudis- että uudistamisrakentamisen näkökannoilta selkeästi. Toteutussuunnitelua varten mukana on myös mallikuvia sähkösuunnittelua helpottamaan.

 

Käytännön toteutuksissa esimerkiksi taloyhtiöiden tapauksessa on huomattu, että usein kynnyskysymyksiksi nousevat kulutuksen kustannusvaikutusten ohjaaminen oikealle henkilölle sekä uudistamiskohteissa kiinteistön olemassaolevan liittymän koko ja/tai kaapelointi. Kulutuksen kustannuksen ohjaaminen oikealle henkilölle onnistuu helposti pilvipalven ja MID:n mukaisen mittarin avulla. Olemassa oleva liittymä puolestaan voidaan saada riittämään valitsemalla oikeat, älykkäät tuotteet, joilla on mahdollista tehdä dynaamista kuormanhallintaa kiinteistön muut sähkönkuluttajat huomioiden. Latauslaitteiden kaapelointi suositellaan aina tehtäväksi uusiotyönä, jotta saavutetaan mahdollisimman optimaalinen latausratkaisu (>10kVA (3x16A@400V) jokaiselle pisteelle).

 

Tuntuuko vaikealta? - Webinaarista saat lisätietoja

Sähköinen liikenne on kovassa nousussa ja se luo mahdollisuuksia edelläkävijöille. Nyt on hyvä hetki sähkösuunnittelijoille, -urakoitsijoille, taloyhtiöille, liikekiinteistöille ryhtyä keräämään tietoa ja taitoa mahdollistaa sähköautojen lataus. Vuosittain julkaistavan EV Outlook –raportin mukaan kuitenkin 80% sähköautoilijoista lataa autoansa kotona tai työpaikoilla päivittäin. Business-mahdollisuus on valtaisa!

 

Pidämme 29.11 webinaarin aiemmin mainitsemastamme rakennusten energiatehokkuus -direktiivistä. Webinaarissa saat tietää mikä direktiivi tarkemmin on, miten se koskee sinua (taloyhtiötäsi ja yritystäsi) ja mitä sinun tulee huomioida, kun hankit latauslaitteita. Tämä on hyvä tuki direktiivistä selviytymiseen. Webinaari auttaa latauslaitehankinnassa niin asiakasta, asentajaa kuin myyjääkin. Varaa paikkasi webinaariin täältä.

 

New call-to-action

Topics: ev charging infrastructure, ev charging, EV, electric vehicles

Written by Päivi Linteri

Päivi Linteri

Päivi works as a Solution Manager at Ensto Solutions. Solutions can include product, software and/or services and her task is to see that all relevant pieces are available. Currently, cloud and new or existing services are competing of the topic no. 1 title.